मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

TitleImage
 

जिल्हा नियामक मंडळ

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
मा.श्रीम. शीतल तेली(भा.प्र.से)
जिल्हाधिकारी /जिल्हा दंडाधिकारी
अध्यक्ष
---

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री दिलीप पांढरपट्टे
प्रतिनिधी प्रादेशिक संशोधन केंद्र
उप अध्यक्ष
---

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री काशीनाथ तरकसे
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र
उप अध्यक्ष
---

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री अरविंद पुंडलिक म्हात्रे
शेतकरी प्रतिनिधी
सदस्य
---

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री आर टी मोरे
शेतकरी प्रतिनिधी (पशुधन )
सदस्य
---

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री सन्देश मारुती पाटिल
शेतकरी प्रतिनिधी (फलोत्पादन)
सदस्य
---

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्रीमती अश्विनी अरविन्द घरटकर
शेतकरी महिला प्रतिनिधी (FIGs)
सदस्य
---

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. लक्ष्मण विटटल लोहकरे
प्रतिनिधी अनुसूचित जाती /जमाती शेतकरी
सदस्य
---

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
व्यवस्थापक उसुफ़ मेअर अली सेंट
प्रतिनिधी अशासकीय संस्था( NGO)
सदस्य
---