मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

TitleImage
 
संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा Mr. M. S. Daware 02141-226488 7030705226 pdatmaraigad@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ Mr. M.S. Davare 02141-226488 9422112215 msdaware60@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ Mr. D.S. Chavan 02141-226488 9423263654 daulat3334@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक Mr. Pramod K Mhadase 9209448958 pramodkmhadase@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक Mr. M.J. Gharat 02141-226487 9922268810 pdatmaraigad@gmail.com